Gemeente Zutphen positief over komst windmolens

EnergieRijk Voorst gaat samen met de energiecoöperaties van Brummen, Lochem en Zutphen, verenigd in IJsselwind, windmolens realiseren in Zutphen en er is goed nieuws! De gemeente Zutphen staat positief tegenover de mogelijke komst van de drie windmolens die IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel willen bouwen, zo bleek onlangs. Deze politieke steun maakt de kans op realisatie van onze coöperatieve molens een stuk groter. 

Op 25 september jl. stemde de gemeenteraad van Zutphen in met het voorstel van B&W voor het verstrekken van een lening aan IJsselwind. Deze lening is onderdeel van de totale voorfinanciering die nodig is voor de ontwikkeling van het windmolenproject. Daarnaast steunt de gemeenteraad in grote meerderheid (20 stemmen voor, 8 stemmen tegen) de plannen van IJsselwind en werkt zij mee aan de planologische procedure die nodig is om de molens daadwerkelijk te kunnen plaatsen. Het gaat om het wijzigen van het bestemmingsplan en het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

De gemeenteraad ziet de windmolens als belangrijke stap naar een energieneutraal Zutphen. De raadsleden waren te spreken over het feit dat IJsselwind een initiatief van burgers is – verenigd in vier energiecoöperaties. Ook was men positief over het feit dat de revenuen van IJsselwind ten goede komen aan een gebiedsfonds voor omwonenden en aan nieuwe duurzame energieprojecten van de coöperaties.

Binnen de gemeenteraad is nadrukkelijk stilgestaan bij het feit dat op de beoogde plek hoe dan ook windmolens zullen komen. Als het plan van IJsselwind zou stranden, is de kans groot dat de provincie Gelderland doordrukt dat hier molens komen.  Als dat door een commerciële windontwikkelaar gebeurt, staan de omwonenden en de gemeente met lege handen. Het gros van de raadsleden ziet de molens mede daarom liever gerealiseerd door de vier energiecoöperaties.

 

Hoe zit het met de steun voor ons plan in Lochem, Brummen en Voorst?

Lochem

Begin september heeft de gemeenteraad van Lochem (waar Eefde onder valt) op voorstel van B&W besloten geen lening aan IJsselwind te verstrekken. Belangrijkste reden voor dit standpunt is het uitgevoerde draagvlakonderzoek. Daaruit komt naar voren dat een meerderheid van de direct omwonenden (totaal 43 huishoudens) tegen de komst van de molens is. Zij wonen in een straal van 400 tot 750 meter van de windmolens en zijn bijna allemaal inwoners van Eefde.

College en raad zijn van mening dat zij dit signaal niet kunnen negeren en dat zij daarom IJsselwind niet verder kunnen ondersteunen. Dat laat onverlet dat de gemeente Lochem heeft aangegeven te willen streven naar energieneutraliteit in 2030. Men sluit niet uit dat elders binnen de gemeente Lochem windmolens worden ontwikkeld.

Brummen

In Brummen wil het college van B&W IJsselwind wel een lening verstrekken om de plannen voor te financieren. Als reden wordt gegeven dat burgers uit de eigen gemeente – verenigd in BrummenEnergie – mede het initiatief hebben genomen voor de windmolenplannen. In de tweede helft van oktober beslist de gemeenteraad of zij instemt met het collegevoorstel.

Voorst

De gemeenteraad van Voorst heeft in juni 2016 al laten weten geen lening te verstrekken aan IJsselwind. Een meerderheid van de raad was van mening dat de gemeente eerst een visie moest ontwikkelen op grootschalige opwek van duurzame energie. Deze visie is er, hoewel op spoed werd aangedrongen, nog steeds niet.

 

Stand van zaken voorfinanciering

Het afhaken van de gemeenten Lochem en Voorst heeft gevolgen voor de voorfinanciering van onze plannen. Gelukkig heeft IJsselwind daarvoor alternatieven gevonden.

Bij aanvang van IJsselwind in 2015 hebben de vier coöperaties, de vier gemeenten en de provincie Gelderland de intentie uitgesproken om gezamenlijk te zorgen voor de noodzakelijke voorfinanciering van 700 duizend euro. Daarbij zouden de vier gemeenten samen 1/3 beschikbaar stellen als lening en ook de provincie zou voor 1/3 bijdragen in de vorm van een lening. Voor de overige 1/3 moesten de coöperaties zelf zorgen.

Het 1/3-deel van de coöperaties is geregeld. Mede dankzij leden/sympathisanten die samen 100 duizend euro hebben ingelegd. Ook de provincie heeft haar deel ter beschikking gesteld.

Doordat de gemeenten Voorst en Lochem zijn afgehaakt, ontstaat er een gat in de voorfinanciering van 120 duizend euro. Als de raad van Brummen niet instemt met het collegevoorstel wordt het gat zelfs 180 duizend euro. Een aanzienlijk deel hiervan wordt gelukkig gedicht door een bijdrage van Waterschap Rijn en IJssel. Zoals bekend wordt het plan IJsselwind samen met het waterschap ontwikkeld (2 molens van IJsselwind, 1 molen van het waterschap). Voor de gezamenlijke onderzoeken is een verdeelsleutel afgesproken met het waterschap, zodat IJsselwind deze kosten niet alleen hoeft te dragen.

Tot slot: binnen het Gelders Energieakkoord komt een fonds beschikbaar voor de voorfinanciering van windmolenplannen door coöperaties. De verwachting is dat een eventueel resterend tekort kan worden gefinancierd vanuit dit fonds.

 

Vervolgtraject IJsselwind

Nu de raad van Zutphen heeft besloten dat IJsselwind verder kan, start een volgende fase. Hieronder een overzicht van de belangrijkste activiteiten voor de komende maanden:

  • Samen met de bewoners en de leden van de coöperaties gaan we het gebiedsfonds en de participatie in IJsselwind verder uitwerken. Daarnaast gaan we met direct omwonenden om de tafel zitten om te kijken hoe we via individuele dan wel collectieve maatregelen ervaren overlast verder kunnen verminderen dan wettelijk vereist, of om de gebiedskwaliteit te verbeteren.
  • Samen met het waterschap en de coöperaties definiëren we een voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief vormt de basis voor de businesscase, het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. In het voorkeursalternatief worden definitieve keuzen gemaakt over locatie, hoogte en type molens.
  • We gaan afspraken maken met de gemeente Zutphen en de provincie Gelderland over aankoop en herbestemming van benodigde gronden voor plaatsing van een van de windmolens en van de bijbehorende boerderij langs de rondweg N348.
  • We ronden de milieueffectrapportage af en gaan een ontwerp bestemmingsplan en een aanvraag voor een omgevingsvergunning opstellen.
  • Samen met de coöperaties en het waterschap maken we afspraken over participatie, verkoop en levering van stroom, verdeling van revenuen, realisatie, eigendom en exploitatie.

Er is kortom nog een hoop werk aan de winkel. Maar in de lente van 2018 hopen we dat deze zaken allemaal geregeld zijn, en dat de gemeente Zutphen een definitief besluit kan gaan nemen over de plaatsing van de windmolens.

Bericht getagd met