Impressie informatieavond Teuge

Op 18 september 2014 heeft EnergieRijk Voorst samen met Algemeen Belang Teuge haar eerste informatieavond gehouden over een zonneveld in en voor Teuge. Jan van den Noort heet de 25 belangstellenden welkom en Otto Hettinga van EnergieRijk Voorst vertelt in hoofdlijnen wat de plannen zijn.

Het idee: een veld van vier hectare, met 7700 zonnepanelen met een totale capaciteit van ongeveer 1,5 mln. kWh per jaar. De Teugse huishoudens gebruiken per jaar ongeveer 1 mln. kWh. Er is dus nog energie beschikbaar voor bedrijven, maar eventueel ook voor

teugeandere huishoudens in de gemeente Voorst. Groene stroom opgewekt in Teuge en voor Teugenaren, voor

een goede prijs, dat is het idee. En de winst die wordt gemaakt kan in Teuge blijven, bijvoorbeeld om te investeren in maatschappelijke voorzieningen.

Een mooie plek zou het vliegveld kunnen zijn. Met de directie is gesproken en er is sprake van een positieve grondhouding, maar er moet nog veel worden uitgezocht. Ook met de bedrijven moet nog worden gesproken. Maar ERV vindt het belangrijk om eerst met de inwoners te praten. Daar moet zeker draagvlak zijn.

EnergieRijk Voorst heeft een bedrijf gevonden (BronSolar uit Zutphen) dat het zonneveld aanlegt en financiert. Na vijf jaar neemt ERV het veld geleidelijk aan over. Die overname is niet beslist noodzakelijk, maar als ERV eigenaar is wordt de winst wel groter. ERV levert vanaf het begin stroom aan Teugenaren. Het is wel van belang dat veel Teugenaren stroom afnemen. Hoe meer Teugenaren, des te groter de winst. De winst gaat in een spaarpot en jaarlijks wordt bepaald welk maatschappelijk doel wordt gesteund.

Maar belangrijk is ook energiebesparing. Want wat je niet gebruikt hoeft niet te worden opgewekt. ERV wil daarom ook bezien op welke wijze een energiebesparingsproject kan worden opgezet. Door een gezamenlijke aanpak zou je daarbij kosten kunnen besparen.

Ook is het van belang dat mensen meedoen: meedenken bij het uitwerken van de plannen, afnemen van stroom en gas van ERV en mee-investeren in het zonneveld.

In het gesprek na de presentatie komt onder meer het volgende naar voren.
Vier hectare in een keer is veel. Je zou ook na kunnen denken over een fasering in de aanleg, zeker omdat het onwaarschijnlijk lijkt dat alle Teugenaren meteen mee zullen doen. Zo?n fasering is inderdaad onderdeel van het onderzoek. Anderzijds is het zo dat de energie niet per se aan Teugenaren geleverd hoeft te worden. Bij voorkeur wel, maar wat over is kan aan een leverancier worden aangeboden/verkocht, die het verder distribueert.

Om het dorp een centrale rol te kunnen laten spelen zou er een Teugse co?peratie kunnen worden opgericht. De Teugenaren kunnen dan zelf de tarieven bepalen en bepalen naar welk maatschappelijk doel de winst gaat.

Problemen met het netwerk kunnen voorkomen, maar voor schade e.d. aan het eigen deel van de installatie wordt een verzekering afgesloten en de netwerkbeheerder Liander is verantwoordelijk voor het netwerk. Als de Teugse zonnecentrale niet functioneert wordt er altijd via het netwerk elektriciteit aangeboden. Afnemers zullen niks merken van een storing in de zonnecentrale.

Een zonneveld van vier hectare is een niet zo fraai element in het landschap.? De vraag is ook of het idee van zo?n ingreep in

het landschap al maatschappelijk geaccepteerd is. In ieder geval zal zorgvuldig naar een goede locatie gekeken moeten worden en een goede inpassing in het landschap is van groot belang. Op voorhand lijkt het vliegveld een geschikte plek. Als het daar niet lukt, of slechts gedeeltelijk, komen ook andere (aangrenzende) locaties aan de orde. Voor de definitieve locatiekeuze zal een zorgvuldige afweging moeten plaatsvinden. En er moet natuurlijk ook rekening gehouden worden met recente ontwikkelingen als Weteringse Broek.

Er is niet voldoende dakoppervlak beschikbaar. Daarbij weten we nog niet of de daken constructief geschikt zijn. Bovendien draagt versnippering niet bij aan de haalbaarheid van het plan. E?n locatie, op de grond is

tuegeuit rendementsoverwegingen de beste keus.

ERV zal zelf geen energieleverancier of handelaar in energie worden. Dat is een behoorlijk complexe zaak. Wat ERV wel doet is een contract sluiten met een leverancier die levert en afneemt. Je doet als consument dus zaken met ERV maar op de achterhand is er een erkende partij die de zaken voor ERV regelt.

Er is grond nodig en die is niet gratis. In de exploitatieopzet wordt daarom ook rekening gehouden met een re?le vergoeding voor te gebruiken grond of dak.

Natuurlijk zijn er ook risico?s. Het aantal deelnemers bepaalt mede de winstgevendheid. En het is van belang dat we een aaneengesloten oppervlak vinden. Maar kapotte panelen worden? vallen onder de garantie en er is ook een opbrengstgarantie. En de panelen zijn verzekerd, ook tegen vandalisme. Het veld wordt? beschermd door? een hekwerk en camera?s. Het risico voor de afnemers is in ieder geval minimaal.

Voor een overschot aan stroom hoeven we niet bang te zijn. Stroom die niet wordt gebruikt vloeit terug in het landelijk distributienet.

ERV zou nu ook al stroom kunnen leveren, nog niet van de zonnecentrale, maar wel van andere groene aanbieders in de regio. Begin 2015 zal hierover meer bekend worden.

Er is een reactieformulier dat door 17 mensen is ingevuld. Alle 17 steunen het idee van een zonneveld door en voor Teugenaren, maar een enkeling twijfelt ook wel aan de haalbaarheid. Aanwezigen die hun naam opgeven zullen van vervolgstappen op de hoogte worden gehouden. Ook op de site van Algemeen Belang Teuge en van ERV zal alle informatie komen te staan.

 
Enquete informatieavond-teuge

(PDF)